Müügitingimused

Müügitingimused

Müügitingimused

Müügitingimused

Müügitingimused
Müügitingimused

Müügitingimused

1 Üldiste tingimuste kehtivus

1.1 Üldised tingimused kehtivad KODUSISU.ee mööblipoe klientide (edaspidi Klient) ja KODUSISU.ee omaniku KODUSISU OÜ (edaspidi KODUSISU.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. 1.3 Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja KODUSISU.ee vahelisi suhteid KODUSISU.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad. 1.4 KODUSISU.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.kodusisu.ee . Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 1.5 KODUSISU.ee ja Klient soovivad kaubelda KODUSISU.ee veebilehekülje www.kodusisu.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. KODUSISU.ee mööblipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.

2. Kodusisu.ee hinnakiri

2.1 KODUSISU.ee mööblipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20 %. 2.2 Transpordi hind sõltub tellitava kauba kogusest ja kaalust ning on märgitud igale tootele eraldi eurodes . Toote transpordi hinda näete siis kui lisate toote ostukorvi. 2.3 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest KODUSISU.ee poolt esitatud arve alusel. 2.4 KODUSISU.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. 2.5 Järelmaksulepingu vormistamisel võib toote hinnale olla lisatud teatud intressi % vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”. 3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib muuta. 3.3 Järelmaksuga toodete ostmisel täidab klient järelmaksutaotluse vormi. 3.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja/või võimalikud tekkivad lisakulutused ja/või -aeg. Peale „Osta” nuppu vajutamist kuvatakse ekraanile kliendi tellimuse kinnitus ning tellimuse kinnituse koopia saadetakse automaatselt tellimuses esitatud kliendi meiliaadressile.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1 Toodete eest saab klient tasuda:

• läbi internetipanga

* mailile tulnud tellimuse kinnituse alusel

• läbi Swedpanga,SEB panga, Coop panga ja LHV pangalingi kaudu

• muul kliendile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadis)

5. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine

5.1 Kui kaup ei sobi või ei vasta kliendi ootustele, on kliendil õigus see tagastada 14. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest KODUSISU.ee-s ning peale kliendi vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile kodu@kodusisu.ee. Kauba tagastamise kulud kannab Kodusisu OÜ. 5.2 KODUSISU.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta kliendi tellimuses olevale tootele. 5.3 KODUSISU.ee jätab endale õiguse mitte tühistada kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud, kui ostetud mööbliesemed olid spetsiaalselt valmistatud kliendi jaoks eriprojekti või eritellimuse alusel, mille vastavus kliendi soovitustele ja nõudmistele oli kliendi poolt kinnitatud tellimuse vormistamise momendil või hiljem kliendi poolt esitatud ning KODUSISU.ee poolt aktsepteeritud tellimuse ümbervormistamise aktidega või avaldustega. 5.4 KODUSISU.ee jätab endale tagastatava toote puhul õiguse seda mitte vastu võtta, kui selle kokkupanemisel on kasutatud liimi ja lahtivõtmise tulemusena on toode ära rikutud. 5.5 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab KODUSISU.ee endale õiguse seda mitte vastu võtta. 5.6 KODUSISU.ee jätab endale õiguse tühistada kliendi tellimus juhul, kui: * kliendi järelmaksutaotlusele tuli negatiivne vastus.

6. Garantii ja nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

6.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. 6.2 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)). 6.3 Toote defekti ilmnemisel, kohustub klient teavitama KODUSISU.ee`d probleemist e-posti aadressil kodu@kodusisu.ee kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab klient õiguse nõuda KODUSISU.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist. 6.4 KODUSISU.ee ei vastuta:

* kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest

* defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

* toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 KODUSISU.ee vastutab kliendi ees KODUSISU.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 7.2 Klient vastutab KODUSISU.ee ees kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 7.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). 7.4 KODUSISU.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames. 7.5 KODUSISU.ee ei kompenseeri kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et klient võttis enda peale kolmandate (KODUSISU.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel. 7.6 KODUSISU.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi. 7.7. Kodusisu OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kodusisu  OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kodusisu OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1 KODUSISU.ee kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult kliendi ostutellimuse täitmiseks. KODUSISU.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega. 8.2 KODUSISU.ee jätab endale õiguse saata kliendile aegajalt infot uute toodete, teenuste ja soodsate pakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist KODUSISU.ee andmebaasist. 8.3 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja KODUSISU.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 8.4 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii kliendil kui ka KODUSISU.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Kodusisu OÜ @ 2020 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper